PRZEGLĄD BUDOWLANY

Wykonywanie przeglądów budowlanych ma na celu:

 1. Utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,
 2. Ochronę zdrowia i życia w pomieszczeniach budynku,
 3. Utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynku, a w przypadku wpisania budynku do rejestru zabytków – zachowanie jego wartości podlegających ochronie konserwatorskiej,
 4. Zgodne z przeznaczeniem użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem a w szczególności warunki w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię cieplną energię elektryczną, ochronę przeciwpożarową, oraz odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych,
 5. Możliwość racjonalizacji zużycia wody i nośników energii zgodnie z wymaganiami użytkowników lokali, lecz w sposób nie naruszający interesów osób trzecich i nie powodujący pogorszenia właściwości użytkowych i technicznych budynku i związanych z nim urządzeń,
 6. Racjonalne wykorzystanie energii,
 7. Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

W celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe:

Okresowo, co najmniej raz w roku
Polega na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
Okresowo, co najmniej raz na 5 lat
Polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
Co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada
Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;
 1. Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów,
 2. Urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
 3. Elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
 4. Pokrycia dachowe,
 5. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 6. Urządzenia stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 7. Elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
 8. Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Co sprawdzamy?